Toimintaympäristö

Administer Group toimii henkilöstö- ja taloushallinnon palvelumarkkinoilla, ohjelmistomarkkinoilla sekä HR-palveluiden ja muiden yritysten liiketoimintaa tukevien asiantuntijapalveluiden markkinoilla.

Taloushallintomarkkinat Suomessa

Ulkoistetuista taloushallintopalvelujen markkinoista valtaosa liittyy Suomessa tilitoimistoliiketoimintaan. Suomen tilitoimistomarkkinat ovat historiallisesti olleet hyvin vakaat. Markkina on kasvanut vuodesta 2001 keskimäärin 5,2 prosenttia vuodessa. Suomessa toimivien tilitoimistojen määrä on pysynyt reilun 4 000 yrityksen paikkeilla viimeiset kymmenen vuotta.

Markkinan kokonaisliikevaihdon tasainen historiallinen kasvu ja suhteellisen pienet heilahtelut kuvastavat tilitoimistomarkkinan defensiivisyyttä yritysten taloushallinnon lakisääteiseen luonteeseen perustuen.

HR-palvelumarkkinat Suomessa

Administerin kohdemarkkinat HR-palvelualalla liittyvät erityisesti henkilöstönhallinnon konsultointiin, rekrytointipalveluihin sekä talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstövuokraukseen.

Henkilöstönhallintoalan odotetaan muuttuvan nykyistä enemmän kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan osaksi ja näin ollen kasvattavan merkitystään yrityksissä. Administerin Groupin näkemyksen mukaan henkilöstönhallintoalan kehitys on Suomessa vielä aikaisessa vaiheessa, kun esimerkiksi data-analytiikan ja organisaatiosuunnittelun merkitys on vasta paljastumassa yrityksille nykypäivän teknologiakehityksen määritellessä tulevaisuuden suuntaa.

Toimialan murros ja keskeiset kasvuajurit

Aiemmin pitkään varsin muuttumattomana säilynyt taloushallintoala on viime vuosina kääntynyt jyrkästi kehityksen tielle uuden teknologian, konsultointipalvelujen vahvistuneen merkityksen, liiketoiminnan tukitoimintojen ulkoistuksen sekä markkinan konsolidaation pitkälti määrittäessä alan tulevaisuuden suuntaa.

Teknologiamurros ja taloushallinnon ohjelmistot

  • Taloushallinnon digitalisoitumien on ajanut toimialan muutosta viime vuosina. Paperiton kirjanpito on yleistynyt vauhdilla ja sitä on tavoiteltu myös lainsäädännön kautta.

Taloushallinnon konsultointipalvelujen merkityksen kasvaminen

  • Perinteisesti suurten yhtiöiden edustama konsultointipalvelujen kysyntä on laajentunut kattamaan pienetkin yhtiöt. Esimerkiksi vero- ja omistusrakenneneuvonta sekä analytiikkapalvelut ovat yhtiön kokemusten mukaan kasvattaneet merkitystään ja lisänneet konsultaatiotehtävien kysyntää.

Talous- ja palkkahallinnon ulkoistuminen

  • Ulkoistettu taloushallinto mahdollistaa liiketoiminnan suoraviivaistamisen ja kulujen karsimisen. Taloushallintoalan murros on viime vuosina kiihdyttänyt aiemmin pitkään muuttumattoman alan transformaatiota perinteisestä manuaalisesta työnteosta tehtävien automatisaatioon sekä toimenkuvien muuttumiseen konsultoivien roolien suuntaan. Suomessa suuryritykset ovat laajasti ulkoistaneet palkkahallintonsa ja samanlaista kehitystä on odotettavissa myös taloushallinnossa.

Markkinan konsolidaatio

  • Suomen taloushallintomarkkina koostuu enimmäkseen pienistä tilitoimistoista. Viime vuosina muutama suuri markkinatoimija, kuten Administer Group, on kyennyt kasvamaan yrityskauppojen myötä hankkimalla pieniä paikallisia tilitoimistoja. Markkinoiden konsolidaation myötä suuret toimijat ovat kyenneet tehostamaan toimintaansa skaalaeduilla sekä uuden teknologian avulla.

Kilpailuympäristö

Taloushallintomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut. Noin neljäsosa tilitoimistomarkkinoista on alan johtavien yhtiöiden hallussa, kyseisen osuuden kasvaessa markkinoiden konsolidaation jatkuessa.

Taloushallinto-ohjelmistoissa noin kymmenen markkinatoimijan joukko hallitsee suurinta osaa ohjelmistomarkkinoista. Taloushallintopalvelujen tuottajista osa hankkii taloushallinto-ohjelmistoja kolmannelta osapuolelta. Ohjelmistokehittämisen sijaan kyseiset toimijat keskittyvät toiminnassaan palveluntuottamiseen. Administer Groupin vahvuutena on tarjota asiakkaalle sopivin teknologia omista tai kumppaniratkaisuista. Kehitämme omia ohjelmistotuotteita tekoälyä ja automaatiota hyödyntäen.

Henkilöstövuokrausliiketoiminnassa Econia on noussut Suomen suurimpien yritysten joukkoon. Administer Group on erikoistunut henkilöstövuokrauksessa tiettyihin segmentteihin.