Tunnuslukujen laskentakaavat

TunnuslukuMääritelmäKäyttötarkoitus
KäyttökateLiikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumisetKuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta ilman poistojen ja arvonalentumisten vaikutusta.
Käyttökate %Käyttökate jaettuna liikevaihdollax100Kuvastaa käyttökatteen osuutta liikevaihdosta.
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoittoliikevoitto / -tappio + liikearvopoistotKuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta ilman liikearvopoistojen vaikutusta.
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto %Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto jaettuna liikevaihdollax100Kuvastaa liikevoiton osuutta liikevaihdosta ilman liikearvopoistojen vaikutusta.
Liikevoitto / -tappioLiikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumisetLiikevoitto / -tappio kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta.
Liikevoitto / -tappio %Liikevoitto / -tappio jaettuna liikevaihdollax100Kuvastaa liikevoiton osuutta liikevaihdosta.
Liikearvopoistoilla oikaistu tulosTilikauden voitto / -tappio + liikearvopoistotKuvastaa liiketoiminnan tulosta ilman liikearvopoistojen vaikutusta.
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos %Liikearvopoistoilla oikaistu tulos jaettuna liikevaihdollax100Kuvastaa liiketoiminnan tuloksen osuutta liikevaihdosta ilman liikearvopoistojen vaikutusta.
Oman pääoman tuotto % (ROE)Tilikauden voitto / -tappio (rullaava 12kk) jaettuna oma pääoma keskimäärin (rullaava 12 kk)x100Mittaa tilikauden tulosta suhteutettuna omaan pääomaan.
Omavaraisuusaste, %Oma pääoma kauden lopussa jaettuna
taseen loppusummalla kauden lopussa – saadut ennakot
x100Kuvastaa kuinka suuri osa Administerin varoista on rahoitettu omalla pääomalla.
VelkaantumisasteKorolliset velat jaettuna
(oma pääoma + konsernireservi + vähemmistöosuus + tilinpäätössiirtojen kertymä)
x100Osoittaa Administerin ulkopuolisen velkarahoituksen kokonaismäärän.
Liikevaihdon kasvu %Kauden liikevaihto – vertailukauden liikevaihto jaettuna vertailukauden liikevaihdollax100Kuvastaa liiketoiminnan kasvua kausien välillä.