Palkitseminen

Osakeyhtiölain mukaisesti Administerin hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön yhtiökokous päätti 16.5.2023, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyvät ennallaan ja siten hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 25.000 euroa kullekin. Lisäksi mikäli hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, on varapuheenjohtajan kiinteä vuosipalkkio 35.000 euroa. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toteutuneen toimikauden kestoon.

Valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Mikäli hallitus päättää toimikautensa aikana valiokuntien perustamisesta, valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 300 euroa kokoukselta. Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Alla olevassa taulukossa esitetään Konsernin toimitusjohtajan ja johtoryhmän sekä yhtiön hallituksen palkat ja palkkiot tilikausilta 2018 – 2022.

(TEUR)(Tilintarkastamaton)2022
1.1.-31.12
2021
1.1.–31.12.
2020
1.1.–31.12.
2019
1.1.–31.12.
2018
1.1.–31.12.
Toimitusjohtaja218,0208,0207,7187,2206,6
Muu johtoryhmä901,2727,6622,7534,5358,51)
Hallitus160,961,0565647
Yhteensä1280,1996,6886,4777,7612,1
1) Vuonna 2018 ei ollut Konsernin johtoryhmää, joten taulukossa on esitetty luku Yhtiön johtoryhmän osalta.

Konserniyritysten toimitusjohtajille tai hallitusten jäsenille ei ole myönnetty rahalainoja tai annettu heitä koskevia vakuuksia tai muita vastuusitoumuksia. Konserniyritysten toimitusjohtajat ovat TyEL/YEL:n piirissä. Toimitusjohtajien tai hallitusten jäsenten tai toimielimiin aiemmin kuuluneiden henkilöiden osalta ei ole tehty muita eläkesitoumuksia, [eikä johtoryhmän jäsenten työ- tai palvelussopimuksista Administerin kanssa johdu etuja sopimuksen päättyessä.]

Palkitsemisjärjestelmät

Administer Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Uuden järjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön, osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen sekä osakkeen arvonnousuun perustuvat palkkiojärjestelmät.

Osakepalkkiojärjestelmässä 2024–2028 on kolme (3) kolmen (3) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2024—2026, 2025—2027 ja 2026–2028.

Järjestelmässä osallistujalla on mahdollisuus ansaita Administer Oyj:n osakkeita ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Ansaintajaksolla 2024–2026 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin:

  • Yhtiön käyttökate (EBITDA) (60 %) vuosina 2024—2026
  • Yhtiön liikevaihto (40 %) vuosina 2024—2026

Ansaintajaksolta 2024—2026 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 306 061 Administer Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2024—2026 hallituksen erikseen määrittämät avainhenkilöt, mukaan lukien toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet.

Osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan osittain Administer Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuudet on tarkoitettu kattamaan osallistujille maksetuista palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta, jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ansaintajakson aikana.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 25 prosenttia uusien järjestelmien perusteella hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä 35 prosenttia hänen vuosipalkkansa arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.