Sisäpiirihallinto

Sisäpiirisäännökset

Administer on laatinut oman sisäpiiriohjeen, joka sisältää menettelytavat ja toimintaohjeet yhtiön henkilöstölle ja johdolle. Sisäpiiriohje täydentää mm. markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014/EU muutoksineen), Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden kulloinkin voimassa olevia säännöksiä sisäpiiriasioista.

Administer ei ylläpidä listaa pysyvistä sisäpiiriläisistä. Yhtiö pitää tarvittaessa hankekohtaista sisäpiiriluetteloa, johon merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla hankkeen voimassaoloaikana.

Johtohenkilöt ja liiketoimien ilmoitusvelvollisuus

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Administerin johtohenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet, mahdolliset hallituksen varajäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Ohjeet johdon liiketoimintailmoituksiin.

Kaupankäyntirajoitukset ja suljettu ikkuna

Johtohenkilöt tai näiden lähipiiriin kuuluvat eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön liiketoimintakatsauksen, osavuosikatsauksen, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa vähintään 30 vuorokautta ennen liiketoimintakatsauksen, osavuosikatsauksen, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamiseen (”Suljettu Ikkuna”). Mikäli tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, kuten tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Suljettu Ikkuna koskee myös tilinpäätöstä.

Administer on myös päättänyt, että henkilöt, jotka ovat osallisina yhtiön liiketoimintakatsausten, osavuosikatsausten, puolivuotiskatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemisessa ja laatimisessa, eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön liiketoimintakatsauksen, osavuosikatsauksen, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa vähintään 30 vuorokautta ennen liiketoimintakatsauksen, osavuosikatsauksen, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamiseen.

Sisäpiiriasioiden hallinta ja valvonta

Sisäpiiriasioiden ja velvoitteiden noudattamista valvoo Administerin sisäpiirivastaava ja hänen varahenkilönsä Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten antamien ohjeiden mukaisella tavalla.

Yhtiö ilmoittaa valvontansa perusteella tai muuten tietoonsa tulleet sisäpiiritiedon mahdolliset väärinkäytökset ja muut sisäpiirisääntelyn vastaiset menettelyt välittömästi Finanssivalvonnalle, joka toimii sisäpiiriasioissa valvovana viranomaisena. Lisäksi yhtiö voi ilmoittaa Finanssivalvonnalle viranomaismääräyksen tai -ohjeistuksen sekä sisäpiiriohjeensa vastaisesta menettelystä.

Sisäpiiriohje PDF.